ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌…..

ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ പ്രചണ്ടഹിന്ദുപവുരുഷം
തകര്‍ന്നുപോയ് തകര്‍ന്നുപോയ് കനത്ത കാല്‍വിലങ്ങുകള്‍
അജയ്യശക്തിയാര്‍ന്നിതാ വരുന്നു ഹിന്ദു സൈനികര്‍
ജയിച്ചു കീഴടക്കുവാന്‍ ദൃഢപ്രദിജ്ഞപൂണ്ടവര്‍

ഹിമാലയത്തില്‍നിന്നെഴും സ്വതന്ത്ര ശുദ്ധ വായുവില്‍
പറന്നു പാറിടുന്നു ഹാ ! പവിത്ര മെന്‍ ജയ ധ്വജം
വിശാല നീല വണ്ണിലാഞ്ഞുലഞ്ഞ ലഞ്ഞനുഗ്രഹം
ചോരിഞ്ഞിടും കോടിക്കുകീഴണഞ്ഞിടുന്നുഭാരതം
(ഉണര്‍ന്നു)

അണഞ്ഞുപോയ്‌ രഗൂത്തമന്‍ ജനാന്ദരംഗനായകന്‍
വനാദരംങ്ങള്‍ തന്നിലും ജ്വലിപൂ നവ്യശക്തികള്‍
നവീനധര്‍മശക്തിതന്‍ പടക്കുപോകു കാണവേ
ജയാരവം മുഴക്കിടുന്നു സാത്വികാഭിലാഷികള്‍
(ഉണര്‍ന്നു)

ശ്രവിചിടുന്നു മാധവന്‍റെ പാഞ്ചജന്യകാഹളം
ധരിച്ചിടുന്നു താഴെവീണ വില്ലുമമ്പുമര്‍ജുനന്‍
കുതിച്ചിടുന്നു മുന്നിലേക്കു പാഞ്ഞു വീരസൈനികര്‍
വിറച്ചിടുന്നു ഭീതിപൂണ്ട ശത്രുസൈന്യമാകവേ
(ഉണര്‍ന്നു)

പ്രതീക്ഷപൂണ്ടുണര്‍ന്നിടും പിതാക്കള്‍തന്‍ കിനാക്കളും
പ്രമോദമാര്‍ന്നു ഭാരതാംബ തുവിടും വരങ്ങളും
നാമുക്കുരുക്കുചട്ടയായ്‌ നമുക്കു വില്ലുമബുമായ്
ഭവിച്ചിടട്ടെ പോരിതില്‍ ഗമിച്ചിടാ൦ ജയിച്ചിടാം.
(ഉണര്‍ന്നു)

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

ഭാരതം ജയഭാരതം…..

ഭാരതം ജയഭാരതം
ദേവകള്‍ താഴെക്കിറങ്ങി
പൂജചെയ്ത തപോവനം
ജയ ഭാരതം ജയഭാരതം

ജ്ഞാനവികിരണങളാദ്യം
എത്തി യേതോരു പുണ്യഭുവില്‍
സഹജസേവാഭാവനാ
പത്മം വിടര്‍ന്ന വിശാലഹൃത്തില്‍
മൃതിയും അമരതനേടിടും
ഗീതോപദേശം അലയടിക്കും
(ഭാരതം ജയഭാരതം)
യോഗശക്തി സ്വരുപനാം
ശിവശങ്ഘരന്‍ പോല്‍ ധവളഹിമവാന്‍
പതകമലെ വിദ്യ വീണാ
വാദനം ചെയ്യുന്ന സാഗരം
കോടിജന്മങളുടെ പാപ –
മുക്തി നല്‍കും ജാഹ്നവി ജയ
(ഭാരതം ജയഭാരതം)

പാര്‍ത്ഥസാരഥിയുടെ സുദര്‍ശനം
രാമഭാണം ഭീമബൈരവം
റാണതന്‍ ത്യാഗം ശിവന്‍റെ
നീതി ബൈരാഗിയുടെ സമരം
ജോഗറിന്‍ ത്യഗാക്നിജ്വാലകള്‍
വിജയഗീതനങള്‍ പാടിടുന്നു
(ഭാരതം ജയഭാരതം)

അസുരവംശവിനാശിനി നീ
ഖഡ്ഗധാരിണിയായ് വരേണം
രുദ്രതാണ്ടവശക്തിപോലെ
ഉഗ്രരുപിണിയായിടെണം
ശക്ത്രുസംഹാരം നടത്തി
നീ ജഗത്ഗുരുവായിടെണം
(ഭാരതം ജയഭാരതം)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ നീയീ…..

ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ നീയീ മഹിമയെയിന്നു പുലര്‍ത്തീടാ ന്‍
തുനിയുക ഹൈന്ദവധര്‍മത്തിന്നുടെ അര്‍ത്ഥമഹത്വ മറിഞ്ജീടാന്‍
കര്‍മഫലതിലുയര്‍ന്നൊരു ജീവിത ധന്യത പൂര്‍ണമതാകീ ടാന്‍
വളരുക വലിയോരു വട വൃക്ഷംപോല്‍ തണലരുളുന്നൊരു ജീവിതമായ്‌
(ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ……..)

ഉണരുക ഉയരുക ഭാരതപുത്രാ ഈ ക്ഷിതി തന്നുടെ രക്ഷക്കായ്‌
മാനവസേവയില്‍ പൂജിതമായൊരു മാനവസേവയിതാദാധര്ശം
ജീവിതധന്യതയാക്കു പുത്രാ വേതാന്തപൊരുളെകിയ സത്യം
ഹൈധവര്‍മം പാലിക്കൂ നീ ആര്‍ഷപരബര തന്‍ ദൌത്യം
(ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ……..)

ഓംകാരത്തില്‍ മന്ത്രദ്വനിയില്‍ വിശ്വം പ്രകബിതമായ്‌ നില്‍കെ
െെദ്വത െെദ്വത വിചിന്ദനശാലയില്‍ ആത്മജ്ഞാനമേല്‍കുക നീ
ഗീതാ, ഗംഗാ, ഗോമാതാവും ഗായത്രിയുമേ സംരക്ഷിക്കു,
സര്‍വചരാചരഹേതുനിതാനബ്രഹ്മജഞാനമാതാര്‍ജികുനീ
(ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ……..)

സത്യചിതാനന്ദാമൃതദധാരയിലാവേശം തുടികൊട്ടിടട്ടെ ,
ചതുരാശ്രമശാലയിലിന്നൊരു പുരുഷാര്‍ത്ഥം പൂവണിയട്ടെ,
അമ്മയെയറിയാന്‍ നന്മയെയറിയാന്‍ സത്യമിതാദരപൂജയുമായ്‌ ,
പോവുക ഭാരതപുത്ര , നീയീ ഉണമ്മയെയിന്നു വിളബാനായ്‌
(ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ……..)

ആഗമതന്ത്രസ്മൃതികളുമല്ലാ വേദചതുര്‍യുഗ പുരുഷാര്‍ത്ഥം,
പ്രസരിപ്പിച്ചൊരു സംസ്കൃതവാണിയെ അധരാമൃതമായ് മാറ്റു നീ ,
ഉള്‍ത്തുടികൊട്ടിപ്പാടു നീയീ ഭാരതമാത ജയിക്കെട്ടെ ,
ഭഗവപതാകയ തേന്തിപ്പാടു ഭാരതമാത ജയിക്കെട്ടെ.
(ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ……..)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

സുര്യോദയം സുര്യോദയം…..

സുര്യോദയം സുര്യോദയം
നവയുഗ സംക്രമ സുര്യോദയം
പുതു നൂറ്റാടിനു സ്വാഗതമോതും
ഭാരത മാതാവിന്‍ മത്രോദയം
വന്ദേ മാതരം………..(3 )

ജീവന്‍റെ ജീവനാണെന്‍റെഅമ്മ
അതുപോലെ യാണെനികെന്‍റെ രാഷ്ട്രം
നിസ്വാര്‍ത്ഥ സേവന സന്നധരായ്
വന്നിതാ മാതാവിന്‍ മക്കളമ്പേ…!
(സുര്യോദയം )

പവിത്ര മായുളൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്
ലോകത്തിന്‍ മുന്നില്‍ മാതൃകയുണ്ട്
ജീവന്‍ ത്യജിച്ചു നല്കുന്നോരാ പവന –
കര്തവ്യതിന്‍ ശുദ്ധധാരയുണ്ട്‌ …!
(സുര്യോദയം )

ചെതനയുള്ളോരു ജീവനെന്നും
ഭാരതം മാതാവു തന്നെയാണ്
മാതൃപുജക്കായ്‌ നാം ഒത്തുചേരാം
മാതാവിന്‍ വ്യ്ഭവമന്ത്രവുമായ്‌ …!
(സുര്യോദയം )

Posted in Uncategorized | Leave a comment

കന്യാകുമാരി കടല്‍ തിരമാലകൾ…..

കന്യാകുമാരി കടല്‍ തിരമാലകള്‍
മണ്ണില്‍ കുറിക്കുന്നതെന്താണ് ?
നമ്മുടെ ഭരതമോന്നാണ് അതില്‍
നമ്മളെല്ലാ വരുമോന്നാണ് ( 2 )

കശ്മീരിന്‍ കുങ്കുമപൂവനങ്ങള്‍
കാറ്റില്‍ പരത്തുന്നതെന്താണ് ?
നമ്മുടെ ഭരതമോന്നാണ് അതില്‍
നമ്മളെല്ലാ വരുമോന്നാണ് ( 2 )

വിദ്യന്‍റെ നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മ കുറിയിട്ട്
ചന്ദ്രന്‍ ചിരിക്കുന്നതെന്താണ് ?
ഹിന്ദു സ്ഥാനമിതോന്നാണ്
ഹിന്ദു സ്ഥാനിക ളൊന്നാണ് ( 2 )

പുണ്യ ഹിമാലയ ശ്രംഗത്തിലാദിത്യ
പൂര്‍ണകുംഭം കൊണ്ടഭിഷേകം
ജയജയ ഭാരത ജനനീ ജയ ജയ
ജനഗണ മംഗള കരിണി

Posted in Uncategorized | Leave a comment

നാം സംഘ ശക്തിയാല്‍…..

നാം സംഘ ശക്തിയാലുയര്‍ത്തും
ഹിന്ദുഭുമിയെ , ഹിന്ദുഭുമിയെ
നാം നിശ്ചയമായ് നാട്ടും കാവി
വൈജയന്തിയെ , വൈജയന്തിയെ

വന്നിടുബോളിശ്വരന്‍റെ ദൃഡപരീക്ഷകള്‍
കൂറരച്ചു നോക്കിടുവാന്‍ പല വിപത്തുകള്‍
ജയിച്ചു മുന്നിലേകു കാലുറച്ചു വെച്ചു നാം
വിറച്ചിടാതെ നാം , പതറിടാതെ നാം
(നാം നിശ്ചയമായ് )

സ്നേഹധാരയാല്‍ മുറിച്ചു വീചിമാലകള്‍
സത്യദൃഷ്ടിയാലൊഴിഞ്ഞു മാറി പാറകള്‍
ദേശനവ്കയെ നയിച്ചു ലക്ഷ്യപൂര്‍ത്തിയില്‍
അനന്തകീര്‍ത്തിയില്‍ , സമസ്തശക്തിയില്‍
(നാം നിശ്ചയമായ് )

 

കേശവാംശരക്തമാണ് ഹിന്ദുനാഡിയില്‍
മടങ്ങുകില്ല , നോകുകില്ല പിന്നിലേക്കവര്‍
വന്നിടട്ടെ തിങ്ങിവിങ്ങി അപകടങ്ങളും
ദുര്‍ഘടങ്ങളും സംഘടങ്ങളും
(നാം നിശ്ചയമായ് )

Posted in Uncategorized | Leave a comment

വരുന്നു ഗംഗ വരുന്നു ഗംഗ…..

വരുന്നു ഗംഗ വരുന്നു ഗംഗ വരുന്നു ദേവ നദി
വരുന്നു ഭാരത സംസ്കരത്തിന്നഘണ്ട ദിവ്യധരി

പ്രചണ്ടശക്ത്യാ വിഷ്ണുപതം വിടിരംബിവന്ന പ്രവാഹം
ധരിച്ചുജടയില്‍ ഭഗവാന്‍ പാരിന്‍ പ്രകമ്പനം തീര്‍ത്തു
തക്കിടധിമിധിമിത്തകതരികിട താണ്ടവമാടുന്നോന്‍
വിഷം കുടിച്ചും മൃത്യന്ജയന്‍നായ്‌ ഗംഗാസ്നാനത്താല്‍
( വരുന്നു )

സഗരാത്മജരുടെ മോക്ഷത്തിനായ്‌ ബാഗീരതിയായി
പവിത്രഭാരത ഭൂമിയിലളിവാര്‍ന്നിങ്ങി ജാഹ്നവിയായ്‌
ത്രിവേണിയായ് നീ പാവനചരിതെ പാരിനു മോക്ഷതയായ്
സമൃദ്ധി വിതറും സംസ്കരത്തിന്‍ ശാശ്വതവിളനിലമായ്
( വരുന്നു )

അസംഘ്യപോഷക നതികളൊരൊറ്റ പ്രവാഹമായിത്തീര്‍ന്നു
അനന്ത വിവിധതഇഴുകിചെര്‍ന്നിട്ടതീവ സുന്തരമായ്
വിശിഷ്ടഭാരതസംസ്കരത്തിന്‍ പ്രതീകമായ്ത്തീര്‍ന്നു
വിശാലസഗര വിലയനകാംക്ഷിണി ഗമിപ്പൂ നീ ഗംഗേ
( വരുന്നു )

Posted in Uncategorized | Leave a comment