ഗാനാഞ്ജലി

✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿

 1. നിളയൊഴുകി പടരും…..
 1. പ്രവാസിയായ്‌ പ്രണീതരായി…..
 1. ധവള ഹിമാലയ പര്‍വതനിരയും…..
 1. പാരില്‍ സുമംഗളം പൂത്തുലഞ്ഞീടുവാന്‍…..
 1. ലോകത്തിന്‍ ബഹുമാനബിന്ദുവായ്‌…..
 1. അകലെയല്ലാ പോന്നുഷസ്സിന്‍ സുഖദമാം…..
 1. പാവന ഭാരതമേ…..
 1. ഹിന്ദുക്കള്‍ നാമൊന്നാണേ…..
 1. യുഗങ്ങള്‍ വീണുറങ്ങുമിപ്പവിത്രമായ മണ്ണിലും…..
 1. ഇതാണിതാണി പാവന ഭാരത…..
 1. പരമ പവിത്രമതാമീ മണ്ണില്‍…..
 1. സത്യയുഗപൊന്‍ പുലരി വിടര്‍ത്തും…..
 1. നമസ്‌കരിപ്പൂ ഭാരതമങ്ങേ…..
 1. ഒരു വരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം…..
 1. പൂജ്യ ജനനി പൂജ ചെയ്യാന്‍…..
 1. നവയുഗത്തിന്‍ രചന ചെയ്യാന്‍…..
 1. അമ്മേ ഭാരതമാതാവേ…..
 1. ഒരു കൊച്ചു കൈത്തിരി കത്തിച്ചു വെക്കുവിന്‍…..
 1. ശതശതവന്ദനം ഋഷിനാടേ…..
 1. അമരമാകണമെന്റെ രാഷ്ട്രം…..
 1. വന്ദേ ജനനീ ഭാരത ധരണീ…..
 1. സ്വദേശം എന്നതേ ധ്യാനം ചെയ്യും സന്യാസിയായീടാം…..
 1. ആഹുതിയാവുക ദേശഭക്തി തന്‍…..
 1. രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം…..
 1. ആരാധന…. ആരാധന…..
 1. പൂജ ചെയ്യാന്‍ നേരമായി…..
 1. പ്രണാമമേകിടുന്നു ഞങ്ങള്‍…..
 1. കൂരിരുള്‍ നീങ്ങും പ്രഭാതമാകും…..
 1. ചന്ദനമല്ലോ മണ്ണീനാട്ടില്‍ ഗ്രാമങ്ങള്‍ മുനിവാടങ്ങള്‍…..
 1. സത്യയുഗപ്പൊന്‍പുലരി വിടര്‍ത്തും…..
 1. ശക്തി തരൂ നീ ശക്തി തരൂ ഹേ യുഗ ജനനീ ശക്തി തരൂ…..
 1. ഭഗവക്കൊടിയെ ഉയരുക ഇനി നീ…..
 1. വരുന്നു ഗംഗ വരുന്നു ഗംഗ…..
 1. സംഘ സംഘമൊരെജപം…..
 1. നാം സംഘ ശക്തിയാല്‍…..
 1. കന്യാകുമാരി കടല്‍ തിരമാലകള്…..
 1. സുര്യോദയം സുര്യോദയം…..
 2. ഉണരുക ഭാരതപുത്രാ നീയീ…..
 1. ഭാരതം ജയഭാരതം…..
 1. സേവാ കാ വൃത് ധാരാ,അര്‍പ്പിത് ജീവന്‍ സാരാ…..
 1. ഭാരതസൂര്യനുദിച്ചുയര്‍ന്നു…..
 1. നിര്മല ഭഗവത്പതാകേ…..
 1. അരുണോദയംപോലെമിന്നിത്തിളങ്ങി…..
 1. പ്രാണനെകാള്‍പ്രിയതരമാകും (ധ്വജവന്തനം)…..
 1. ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര ജൈത്രരഥം അരുണവര്‍ണധ്വജസഹിതം…..
 1. ജയ ജയ ജനനി ഭാരത മാതെ ജനകോടികളുടെ ജീവിതനവുകെ…..
 1. ജയ ജയ ഭാരത മാതാവേ ജയജയ ഭാരത ഭൂമാതേ…..
 1. ജയ ജയ ജനനീ , ജഗന്‍മോഹിനി…..
 1. പാവനചരിതെ, ഭാരതമാതേ മഹിതമനസ്വ നീ,മമ ജനനീ…..
 1. ഭാരതദേശം പാവനദേശം തനമനമിതിനായര്‍പ്പിക്കാം…..
 1. ഭുവി ശ്രേഷ്ടതമം ഈ ദേശം…..
 1. മാതൃ മന്തിരമിന്നു നവനവ ദീപനിരയാല്‍ ശോഭിതം…..
 1. ഭാരതമാതാവുണരുകയായ് നവസൂര്യോദയമാവുകയായ്‌…..
 1. ഭാരതഹൃദയവിപഞ്ജിയിലുണരും രാഗമാലിക നാം…..
 1. ആത്മാഹുതി അരുളി പ്രിയനാട്ടിന്നുയരാന്‍…..
 1. അഞ്ജലികള്‍ ശ്രധാന്ജലികള്‍…..
 1. ഉള്ളിലിതെന്നു മുറയ്കേണം…..
 1. ഞാന്‍ വരുന്നു വരുന്ന നാളുകള്‍ ക്കാശയായ്‌, വരദാനമായ്…..
 1. ആളിപ്പടരും തീചൂളയില്‍ നിന്നുയരും ഗര്‍ജനഘോഷമിതാ…..
 1. പരംരാമണീയ മേവാറിന്‍ പ്രരോദന മങ്ങതാ കേള്‍പ്പു…..
 1. ധെയമാര്‍ഗമതില്‍ മുന്നേറു നീ…..
 1. പ്രാണനേക്കാള്‍ പ്രിയതരമാകും….
 1. ഉണരുക ഉണരുക ഹൈന്ദവ ജനതേ…..
 1. ഉണരൂ കുട്ടരേ കൈവിടൂ മടി കേള്‍പ്പിക്കാം കഥ കേള്‍ക്കു…..
 1. അതാ ഹിമാലയമുദ്ഘോഷിപ്പു ഉന്നത മസ്തകരായ് നില്‍പ്പാന്‍…..
 1. ശക്തി തരു നീ ശക്തി തരു ഹേ യുഗജനനീ ശക്തി തരു…..
 1. ആരാധന … ആരാധന പദകമലേ സുമംഗലെ…..
 1. നവയുഗത്തിന്‍ രചന ചെയ്യാന്‍ നവ്യമായൊരു പൂജ ചെയ്യാം…..
 1. അതിവിശാലമീ സിന്ദു , അതിലൊരു ബിന്ദുവീഞാന്‍…..
 1. ലോകത്തിന്‍ ബഹുമാനബിന്ദുവായ് ഭാരതഭൂ പുനരുയരാനായ്…..
 1. മംഗളമായൊരു പൂര്‍ണാഹുതിയുടെ…..
 1. രാഷ്ട്ര ദേവതയാണു നീ, നിന്‍ കാലില്‍ മലരായ്‌ തീര്‍ന്നിടാവൂ…..
 1. പൂജനീയ ഗുരോ മഹാത്മന്‍ സ്വികരിക്കുക പ്രാണപൂജ…..
 1. പ്രകാശം പരത്തും മഹസ്സേ ഭവാന്‍,….
 1. ഹിന്ദുക്കള്‍ നമോന്നാണെ…..
 1. രക്ഷാബന്ധണമായ്…..
 1. വരിക ഹിന്ദുസോദരാ , വിരവിലൈക്യവീഥിയില്‍…..
 1. ഭാരതത്തിന്‍ മക്കള്‍ നാം വീരശൂരമക്കള്‍ നാം…..
 1. പടഹമടിക്കും കടലുകളെ , കഥ…..
 1. മനസ്സില്‍ – മാതൃഭുമി…..
 1. വാത്മികങ്ങള്‍ തകരുന്നു , പുതിയൊരു മാനവനുണരുന്നു…..
 1. ആരു നീയിന്നാരു നീ…..
 1. ഹിന്ദു ഞാന്‍ ജഗദേക ഗുരുവായ്…..
 1. വിനയാ ണ്ടോരാദിങ്ങള്‍…..
 1. ഒരു കൊച്ചുകൈത്തിരി കത്തിച്ചുവെയ്കുവിന്‍…..
 1. ഒരാദര്‍ശദിപം കൊളുത്തു…..
 1. ചലനം ചലനം രാപ്പകല്‍ ചലനം ചലനമെന്നതെ ജീവിതധര്‍മം…..
 1. ജയ്‌ സ്വദേശ് ജയ്‌ സ്വദേശ്…..
 1. വരുന്നു ഞങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍…..
 1. പ്രയാണം പ്രയാണം പ്രയാണം…..
 1. അമ്മേ ഭാരതമാതാവേ നിന്‍…..
 1. സ്വതന്ത്രഭാരത തംബുരുവുണര്‍ന്നു…..
 1. ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌…..
 1. വിമലേ സുപരിചിതേ മമ മാതൃഭൂമേ…..
 1. പ്രണവപൂര്‍വമാംബരം…..
 1. ഭുവന മണ്ഡലേ നവയുഗമുതയതു സതാ വിവേകാനന്ദമയം…..

✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿✿❀✿

ധ്വജവന്ദനം 

അരുണോദയം പോലെ
ഗുരുഭാഗവധ്വജമേ
നിർമ്മല ഭഗവപതാകേ
പാവന ഗുരുവേ
പ്രാണനേക്കാൾ
ഭാഗവക്കൊടിയേ
ഭാരതഭൂവിൽ
മാതാവിൻ പാവന
ഹിന്ദുക്കൾ തൻ
ഹേ അമരഭൂമി

മാതൃവന്ദനം
കേശവമാധവീയം
സംഘമന്ത്രം
സമർപ്പണം ആഹ്വാനം
ഐക്യമന്ത്രം
സന്ദർഭികം
സഞ്ചലനഗാനം
മറ്റുള്ളവ
പുതിയവ

Advertisements

26 Responses to ഗാനാഞ്ജലി

 1. Sreerag says:

  Reksha bandhana maholsavam lyrics kittuvo?

 2. Sujith Anchal says:

  രക്ഷാ ബന്ധന മഹോത്സവം….. Pdf kittumo?

 3. Anand M I says:

  ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ ഉണര്‍ന്നുപോയ്‌ പ്രചണ്ടഹിന്ദുപവുരുഷം…..

  Pls send the song

 4. Prakash says:

  Namaste,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s